Gazeller
               GAZELLER


       Çâr anasırdan halketti ta ezel Hak Ademi
       Cennetten sürgün ettiler hâke bastı kademi


       Çıktı Sarendip Dağı’na âh u figân eyledi
       Affetmez Mevlâ günahın murat aldı encâmı


       İsmail sahrada doğdu çünkü Hacer anneden
       Ayağını yere vurup izhâr etti zemzemi


       Camasıb ki cûş eyledi Şâhmârân şerbetinden
       Cümle çiçek sadâ verip anda yaptı merhemi


       Çün Yunus’u yuttu semek kaldı ummân içinde
       Gece gündüz ricâ etti dedi gönder çâremi


       Geçirmeyip boş vaktini borcunu edâ eyledi
       Getirmedi lisânına asla dünyâ kelâmı


       Yakub’a hasretlik verdi Yusuf-ı Kenan için
       Cihânı suça gark etti Nuh’a yüzdürdü gemi


       Der Sümmânî muhabbetten hâsıl oldu Muhammed
       Anın için var eyledi on sekiz bin âlemi


                  2


       İbtidâ halk oldu bir nûr nerde mesken eyledi
       Âlemlerden hicâbından ne seyrân eyledi


       Anın hükümet sebâbında damladı bir katre ter
       Ol terde çün güher bahr-i ummân eyledi


       Yedi kat gök yedi zemin yedi cân üstündedir
       Yedisinde kudret-i hak yedi mesken eyledi


       Haşmında nâr-ı cihândır lutfunda bâğ-ı cânân
       Cânân içre yazan Mevlâ hûri gılmân eyledi


       Der Sümmânî aslı nerde bend-i bâğda şeceri
       Bâkide haram oldu hak için fânide kân eyledi


                  3


       Yâreliyem yarama yok dermânım senden gayri
       Bülbülüm görünmez bir gülşenim senden gayri


       Dembedem feryâd eylerim cürmümün ahvâline
       Lâyık mı düşe câna figânım senden gayri


       Reddeyleme arzuhâlim icrâ et efkârımı
       Ya kime ifâde edeyim sultânım senden gayri


       Faydanız halk-ı cihâna vasfetsem esrârımı
       Bilirim yoktur cihânda ihsânım senden gayri


       Seni cümlesinden leziz halkı eyledi lem yezel
       Yoktur bu gönül şehrinde mihmânım senden gayri


       Sümmânî’yem bir âh ile bir recâ bir cânım var
       Başka yoktur cân içinde cânânım senden gayri


KOŞMA
 
Bir adam başına mürşit olamaz
Varıp bir kâmile danışmayınca
Cândan geçmeyince cânân bulunmaz
Gönül her eşyaya karışmayınca


Kâmiller sevmezler kendi pâyesin
Onlar kaldırmışlar dünyâ riyâsın
Kimse bilmez hiç kimsenin mayasın
Onla kalkıp düşüp konuşmayınca


Sümmânî’yem görmedim hiçbir sefâ
Her sefa dalına konmuş bin cefâ
Her ne istedimse yokdurur vefâ
Tarikat kulpuna yapışmayınca


NE FAYDA

Bir menzile başa kadar varmasan
Sen o yola kervan olsan ne fayda
Bir dilberin makamına konmasan
Hayâl ile mihmân olsan ne fayda


Bir ikbâl ki kara olur kalemde
Sözü hor görünür her bir kelâmda
Bir güzel ki seni sevmez âlemde
Yâ sen ona hayrân olsan ne fayda


Arabi Farisi dilin olmasa
Bülbüle münasip gülün olmasa
Asla bir meslekte elin olmasa
Dava ile sultân olsan ne fayda


Deli gönül bu isyandan beridir
Bir âh çekse dağı taşı eritir
Her bir güzel bir yiğidin yâridir
Elin güzeline baksan ne fayda


Gel Sümmânî yaradanı zikreyle
Verdiği nimete dâim şükreyle
Yamân işi tâ ezelden fikreyle
Başa geçip pişmân olsan ne fayda

Reklam
 
SEMAİ
 
Bilmezsen ilm-i ibare
İrfanda mahsun olursun
Bir ibare bir dubara
Lisanda mahsun olursun

Refik olursun hizana
İşin uğramaz düzene
Ekme tohumun hazana
Harmanda mahsun olursun

Sen sana bak eyle nazar
Sen sana bak kime benzer
Sermayesiz açma pazar
Dükkanda mahsun olursun

Sen sana bak eyle yazık
Sen senin yolan al azık
Sefinen çıkarsa bozuk
Ummanda mahsun olursun

Sümmani söyler eş’arı
Her yerde açmaz esrarı
Benim demezse muhtarı
Divanda mahsun olursun




KOŞMA
 
İşitme her sözü ol guş-u sağır
Beladan sakınmak noksanlık mıdır
İmkansız bir işe bağır ha bağır
Barbarlık eylemek insanlık mıdır

Söz söyle gönlünün iktidarınca
El elden üstündür arşa varınca
Süleyman’a söz öğretti karınca
Maslahat dinlemek nadanlık mıdır

Arifler her vakit nasihat eyler
Aklı olmayanlar öğüdü neyler
Dost dostun her sözü yüzüne söyler
Doğru söz söylemek düşmanlık mıdır

Sümmani daima ilimden bıkmaz
Aklı olan yoldan kenara çıkmaz
Yiğit odur gücü yettiğin yıkmaz
Ölmüşü öldürmek aslanlık mıdır

REKLAM
 
www.kitapyurdu.com'dan satın al
 
TOPLAM 44310 ziyaretçikişi sayısı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=